Privacyverklaring


Badminton Vereniging Veenshuttle, statutair gevestigd in gemeente De Ronde Venen, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 40476671, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Badminton Vereniging Veenshuttle verwerkt je persoonsgegevens omdat je lid bent van onze vereniging en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam

- Geslacht

- Geboortedatum

- Adresgegevens

- Telefoonnummer

- E-mailadres

- Bondsnummer

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

Badminton Vereniging Veenshuttle verwerkt geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens.

 

Pasje, afhangkast, wedstrijden, artikelen in plaatselijke of digitale media en andere activiteiten

Publiciteit over badminton is van belang voor Badminton Vereniging Veenshuttle omdat dit de bekendheid van de sport en de vereniging vergroot en daarmee kan bijdragen aan een gezond ledenbestand. Badminton Vereniging Veenshuttle kan in (plaatselijke) en digitale media uitingen doen over wedstrijden, trainingen en andere activiteiten van Badminton Vereniging Veenshuttle, eventueel gecombineerd met foto’s van de betreffende activiteit. Uitslagen van wedstrijden worden gepubliceerd op de daartoe door Badminton Nederland aangewezen website.

Voor ieder lid wordt een pas gemaakt, die kan worden gebruikt voor het “afhangsysteem”; met dit afhangsysteem wordt een baan gereserveerd waar het betreffende lid op kan spelen. Op deze pas wordt de naam van het lid en een door het lid aangeleverde (pas)foto geplaatst.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerken wij persoonsgegevens

Als lid van Badminton Vereniging Veenshuttle worden jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen verwerkt:
- je lidmaatschap van de vereniging

- het afhandelen van jouw betaling

- het verzenden van onze nieuwsbrief

- het afhangsysteem

- je te informeren over speelavonden, trainingen, wedstrijden en andere aangelegenheden met betrekking tot de vereniging.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Badminton Vereniging Veenshuttle neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen.

Hoe lang bewaren we persoonsgegevens

Badminton Vereniging Veenshuttle bewaart je persoonsgegevens gedurende maximaal 7 jaar na beëindiging van je lidmaatschap en sluit hiermee aan bij de fiscale bewaartermijn.
 

Delen van persoonsgegevens met derden

Badminton Vereniging Veenshuttle deelt jouw persoonsgegevens met derden als dit noodzakelijk is voor je lidmaatschap en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Badminton Vereniging Veenshuttle blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.


Badminton Vereniging Veenshuttle is lid van Badminton Nederland, die de belangen behartigt van Nederlandse badmintonverenigingen en bijdraagt aan de organisatie van competities, toernooien en overige badmintonwedstrijden. Als lid van Badminton Vereniging Veenshuttle worden jouw persoonsgegevens verstrekt aan Badminton Nederland en ben je ook lid van Badminton Nederland.

Aan andere derden worden jouw gegevens alleen verstrekt met jouw toestemming.

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Badminton Vereniging Veenshuttle neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via secretaris@veenshuttle.nl


Wijziging privacyverklaring

Deze privacyverklaring kan door Badminton Vereniging Veenshuttle worden gewijzigd. In dat geval worden alle leden hierover geïnformeerd. De meest recente versie staat op onze website.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Badminton Vereniging Veenshuttle en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de bij ons bekende persoonsgegevens in een computerbestand naar jou of een ander door jou genoemde organisatie, te sturen.

 

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar secretaris@veenshuttle.nl (lidmaatschap van Badminton Vereniging Veenshuttle zonder verwerking van je persoonsgegevens is overigens niet mogelijk). We reageren zo snel mogelijk, in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek. Indien onze reactie niet leidt tot de door jou gewenste oplossing dan is het ook mogelijk om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.